Uutiset

Takaisin

Tanska otollisin testimarkkina terveysteknologialle - Evondos ja Newicon onnistuivat

Tanska otollisin testimarkkina terveysteknologialle - Evondos ja Newicon onnistuivat

Vuoteen 2020 mennessä ohjelmalla halutaan varmistaa, että kaikilla kunnilla on mahdollisuus saada tietoa parhaiten toimivista teknologioista. Tietoa käytössä olevista ratkaisuista on koottu yhtenäiseen ja avoimeen kansalliseen portaaliin. Tanskan kuntaliiton hiljattain laatima kuntayhtymien uusin hankita- suunnitelma korostaa myös teknologiaan panostamista. Hyvinvointiteknologian eri sovellukset ovat erityisesti kiinnostuksen kohteena.  

Suomalaiset terveysteknologia yritykset Evondos ja NewIcon ovat hyviä esimerkkejä menestyneistä yrityksistä Tanskan markkinoilla. Molemmat ovat etabloituneet Tanskaan hiljattain.

Tanskassa terveyspalveluista kuntien vastuulla ovat vanhustenhoito, ennaltaehkäisevät palvelut, sairaalahoidon ulkopuolella tapahtuva kuntoutus, päihderiippuvuuksien hoito sekä lastenhoitopalvelut.  Sairaalapalvelut, psykiatriset palvelut sekä aikuisten hammashoitopalvelut ovat puolestaan viiden alueellisen hallintayksiköiden vastuulla (Regioner). Tanskan terveyssektori on murroksessa ja yhä useampia vastuualueita ollaan siirtämässä lähemmäksi asukkaita eli kunnan vastuulle.

Tasa-arvoinen palveluiden saanti on tanskalaisen hyvinvointiajattelun ydin. Sama koskee terveydenhuoltoa. Esimerkiksi lääkäripalvelut ovat kaikille ilmaisia ja hoitoon on lain mukaan päästävä tietyn ajan kuluessa. Yksi suurimmista haasteista terveyssektorille Tanskassa, kuten muissakin länsimaissa, on väestörakenteen kehitys. Tanskassa asuu tällä hetkellä n. 1,1 miljoonaa yli 65-vuotiasta, kattaen 19,1 % koko väestöstä. Tanskan tilastokeskuksen ennusteiden mukaan vastaava luku tulee hipomaan 25 % luokkaa vuonna 2042. Kasvava ikääntyneiden määrä tuottaa paineita kunnille, jos palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus ja laatu halutaan jatkossakin taata.

Tanskan Kuntayhtymän hyvinvointiteknologiaryhmän selvityksen mukaan aikajaksolla 2014-2016 kunnissa saavutettiin yli 521 miljoonan kruunun (70 milj. euron) säästöt terveysteknologian implementoinnin ansiosta. Nostoapuvälineet, itsepesevät WC-istuimet ja kylpyhuoneratkaisut sekä ruokailurobotit ovat edesauttaneet kehitystä erityisesti vanhusten palveluiden järjestelyissä. Rahallisten säästöjen lisäksi teknologiset ratkaisut ovat parantaneet työhyvinvointia sekä hoidon laatua. Tavoitteena on ollut teknologioiden avulla helpottaa hoitohenkilökunnan työtehtäviä, sekä edesauttaa vanhuksia ja sairaita itsenäisempään elämään. Tanskassa pyritään pitkittämään kuntalaisten kotona pärjäämistä, niin pitkälle kuin mahdollista, tässä teknologioiden hyödyntäminen on noussut vahvasti esille.

Uusien terveysteknologisten ratkaisujen käyttöönottoa on pyritty parantamaan mm. perustamalla testikeskuksia eri puolille Tanskaa yhteistyössä kuntien, sairaaloiden, yliopistojen sekä terveysviranomaisten kanssa. Näiden keskuksien kautta uusia teknologioita saadaan käyttöön jouhevammin..  Esimerkiksi Kööpenhaminan Living Lab Strandvejen –keskuksessa sekä Odensen CoLab:issä, vanhustenhoitoalalle sovelluksia laativat yritykset pääsevät kokeilemaan tuotteidensa toimivuutta aitoa hoitoympäristöä vastaavissa tiloissa. Osa kunnista keskittyy täysin uudenlaisten tuotteiden räätälöintiin ja luomiseen alusta alkaen yhdessä yritysten ja kunnan asiakkaiden kanssa, kun taas toiset kunnat ovat kiinnostuneempia tutustumaan jo skaalattavissa ja ostettavissa oleviin ratkaisuihin.

Valtakunnallinen toimintasuunnitelma dementiasairauksia koskien käynnistyi Tanskassa jo vuonna 2015. Tanskan terveysministeriön hallinnoiman hankkeen kolme päätavoitetta on parantaa kuntien vanhustenhoitopalveluita dementiaystävällisemmiksi, edistää dementiasairauksien nopeaa diagnosointia sekä parantaa hoitotyön laatua. Toiveena on mm. vähentää antipsykoottisten lääkkeiden käyttöä dementiapotilaiden hoidossa 50 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi n. 48 miljoonaa kruunua (6,5 milj. euroa) on varattu hoitokotien kunnostuksiin, jotta tiloja voidaan kehittää dementiapotilaiden tarpeita vastaaviksi.

Kööpenhaminan Finpron toimistolta Terhi Rasmussen kommentoi: "Tanskan 98:sta kunnasta erityisiä edelläkävijöitä terveysteknologian implementoinnin suhteen ovat olleet mm.: Kööpenhamina, Odense, Aalborg, Billund ja Århus. Tällä hetkellä Tanskan kunnat hakevat teknologioita erityisesti dementiaan liittyen niin koti- ja laitoshoidossa, kuin kaupunkisuunnittelussakin. Samoin etsitään erilaisia ratkaisuja sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaiden turvallisuuden lisäämiseen ja hoidon seurantaan. Sosiaalipsykiatrian palveluja tukevat ratkaisut ovat myös kuntien mielenkiinnon kohteena."

"Yrityksen, joka mielii myydä tuotteitaan Tanskan kuntasektorille, on hyvä pitää mielessä että, yksi ratkaisu tuskin vastaa kaikkien kysyntään eli palvelun tai tuotteen muokkautuvuus eri asiakkaiden tarpeisiin on tärkeää. Koko palveluketjun tulee olla kunnossa mukaan lukien huolto- ja asennus palvelut. Lisäksi on myös hyvä paketoida uuden tuotteen tai palvelun käyttöönottotuki ja -koulutus osaksi kokonaisuutta, useammat kunnat tarvitsevat konkreettista tukea uuden teknologian implementointiin" jatkaa Rasmussen.

Tanska on liiketoimintaympäristönä houkutteleva, yrityksen perustaminen on mutkatonta ja joustava työmarkkinapolitiikka helpottaa toimintojen käynnistystä. Useat julkiset toimijat avustavat uusia yrityksiä alkuun ja tarjoavat houkuttelevia soft-landing -palveluja. Tanskan terveysteknologia markkina on edistyksellinen ja houkutteleva, mutta menestyksen saavuttaminen vaatii paikallisen verkoston luomista ja ratkaisun lokalisointia paikalliselle kielelle.

Tanskan eri kuntien tuleviin hankintoihin voi tutustua suoraan eri kuntien omilla sivustoilla, sekä hankintoja voi seurata valtakunnallisesta hankintaportaalista udbud.dk. Tanskassa on vahvoja terveysteknologia klustereita, joiden toimintaan kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan, se on helppo ja nopea tapa luoda verkostoa tällä markkinalla (welfaretech.dk). Samoin paikalliset terveysalan tapahtumat kuten vuosittainen WHINN-Week of Health and Innovation (whinn.dk) ovat oivia paikkoja skannata alan muita toimijoita, löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja tutustua potentiaalisiin asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa.


Alla lyhyesti Evondoksen ja NewIconin menestyksestä Tanskassa.

Evondos
Evondos A/S rekisteröitiin joulukuussa 2016. Yritys suunnitteli toimintojen laajentamista Tanskaan vuoden verran virtuaalitiimissä. Tilanteen kartoituksen ohella virtuaalitiimi rakensi tarvittavaa verkostoa. Odensessa sijaitseva toimisto sai lentävän lähdön ja pääsi heti hands-on työhön kiinni.

Ennen Tanskaa Evondos oli jo etabloitunut Norjaan ja Ruotsiin, joten Tanska oli heille luontainen seuraava askel ja Tanskan asettamat kunnianhimoiset tavoitteet terveysteknologian käyttöönotolle vahvistivat päätöstä.
-    Merkittävä tekijä Tanskan avaamisessa oli myös Finpro-yhteistyö, jonka myötä saimme paikallisia kontakteja ja tutustuimme useisiin meneillään oleviin kiinnostaviin hankkeisiin.  Askel Tanskaan ei tuntunut enää niin suurelta, kuvailee Jyrki Niinistö Evondokselta.

Evondoksen etabloituminen Tanskaan sujui hyvin ja ensimmäiset kaupalliset sopimukset solmittiin alle kahdessa kuukaudessa. Tanska on yrittäjäystävällinen ja työmarkkinoiltaan joustava maa, jossa on hyvin koulutettua henkilökuntaa.  

-    Pettymyksiä meillä ei juurikaan ole ollut eli voimme vain rohkaista suomalaisyrityksiä mukaan Tanskan markkinoille. Tanskan täystyöllisyys voi aiheuttaa rekrytointiongelmia. Me olemme kyllä onnistuneet saamaan omaan tiimiimme huippuosaajia. Rohkaisen paikallisten konsulttiyritysten hyödyntämiseen. Etabloituminen helpottuu riskien vähentyessä, kertoo Jyrki Niinistö Evondokselta.

NewIcon
NewIcon etabloitui Tanskaan helmikuussa, 2017. Tanskassa on käynnissä mittavia sairaalarakennusprojekteja, joista yritys hakee kasvua. Laajassa mittakaavassa lääkelogistiikka-automaatio on vasta tulossa sairaaloihin, joten siksi markkina on yritykselle houkutteleva. Prosessi on sujunut hyvin ja Odensen yliopistollinen sairaala kokeilee parhaillaan NewIconin älylääkekaappia uutta sairaala varten. Sairaalasektorin lisäksi NewIconilla on päänavauksia myös kuntapuolen suuntaan.

-    Tanskassa on hyvin mielenkiintoinen innovaatioympäristö. Myös sen mahdollisuuksia kannattaa kurkistaa. Lisäksi lukuisat käynnissä olevat sairaalaprojektit tarjoavat mielettömän ponnahduslaudan markkinoille. Iloksemme onnistunut älylääkekaapin koekäyttö Odensessa johti kauppaan. Uusi älylääkekaappi asennetaan sairaalaan vielä tämän vuoden aikana, kertoo Marja Jaurakkajarvi NewIconilta.
 

Faktoja Tanskasta:

  • Asukasluku: noin 5,7 miljoonaa, pääkaupunki Kööpenhamina, jonka alueella 1,3 asukasta
  • Yritysvero: 22 %
  • Bruttokansantuote:  306,1 miljardia USD ‎(2016)
  • BKT asukasta kohti: 53 417,66 USD ‎(2016)
     
  • Terveydenhoito toteutettu kolmella eri tasolla: valtio, alueet ja kunnat
  • Valtio: säännöstelee ja valvoo terveydenhuoltoa ja vanhusten hoitoa
  • Alueet: 5 kpl, vastaavat sairaaloista, yleislääkäreistä sekä psykiatrisesta hoidosta
  • Kunnat: 98 kpl vastaavat osasta perusterveydenhoidon toimintoja sekä vanhustenhoidosta

Merkittävät terveysalan tapahtumat:


Julkiset hankinnat:

Käynnissä olevat terveysteknologia projektit Tanskassa: